VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

MISSIE / VISIE / STRATEGIE

Missie
Kracht door samenwerking, diversiteit in haar netwerk en solidariteit tussen vrouwen; FAM! maakt een verschil.

Visie
FAM! wordt geïnspireerd door een samenleving waarin vrouwen hun kwaliteiten optimaal inzetten; Een samenleving die dit erkent en haar beleid hierop toespitst.
Dit schept een klimaat waarin elke persoon, man en vrouw, een optimale bijdrage levert aan onze samenleving.

Doelstelling
Om deze samenleving mede vorm te geven stelt FAM! zich ten doel de economische, sociale, maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen te stimuleren opdat mannen en vrouwen een gelijke positie in onze samenleving kunnen innemen.

Strategie
FAM! kiest hierbij de weg van maximale arbeidsparticipatie; immers maximale arbeidsparticipatie is de voorwaarde voor economische zelfstandigheid en leidt naar maatschappelijke participatie. 

Kernwaarden
Economische zelfstandigheid
Gelijkwaardigheid                                                               
Veiligheid
Respect voor verschillen

Wij zijn er voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg en in het bijzonder voor vrouwen. Zo geven wij bijvoorbeeld trainingen aan vrouwen die overwegen de politiek in te gaan. Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid in de politiek. De trainingen hebben al meerdere vrouwelijke politici in Limburg opgeleverd. Daarnaast creëren wij ook bewustwording over de ongelijkheid die er vandaag de dag nog is. Deze ongelijkheid gaat veel verder dan het glazen plafond en de loonkloof. Zo is er veel ongelijkheid op het gebied van de gezondheidszorg, veiligheid, productontwikkeling en vele andere gebieden. Kortom, nog een hoop werk aan de winkel om te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft. Het is uiteraard wel aan de persoon zelf om die kansen dan, zodra ze er zijn, te pakken.

MEERJARENBELEIDSPLAN 2021-2024

Het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is het resultaat van een interactief proces, waarin de belangrijkste keuzes voor 2021-2024 zijn vastgelegd. Voor de totstandkoming van dit Meerjarenbeleidsplan heeft het bestuur dankbaar gebruik gemaakt van de dialoog met de verschillende doelgroepen en ketenpartners middels o.a. themabijeenkomsten en expertmeetings

Op basis van de input uit deze bijeenkomsten en onze visie op sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben we bepaald aan welke vraagstukken FAM! kan bijdragen aan oplossingen en waar de accenten voor deze beleidsperiode liggen.

Klik hier voor de digitale versie

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.