VOOR EEN LIMBURG ZONDER GENDERKLOOF
Slide background

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

HET STIMULEREN EN VERGROTEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

FAM! ziet het als haar opdracht om de participatie van vrouwen in onze samenleving te stimuleren en te vergroten. De versterking van vrouwen (empowerment) neemt daarbij een belangrijke plaats in. Niet langer vanuit de slachtofferrol van de vrouw maar vanuit haar kracht; vrouwen willen hun kwaliteiten en deskundigheid inzetten die de samenleving hard nodig heeft.
Vrouwen spelen een essentiële rol bij het versterken van de sociale cohesie op lokaal, regionaal en provinciaal gebied.

FAM! wil de samenwerking en solidariteit van vrouwen over de (culturele) grenzen heen stimuleren en vrouwen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau versterken bij de uitvoering van bestuurswerk vrijwilligerswerk en mantelzorgtaken.

Om de daadwerkelijke participatie te verankeren in de lokale samenleving wil zij deze samen met (lokale) belangenorganisaties, politieke partijen en/of lokale overheden opzetten en uitvoeren.

ARBEIDSPARTICIPATIE

HET STIMULEREN EN VERGROTEN VAN DE ARBEIDSPARTICIPATIE

De toekomstige structurele krapte op de arbeidsmarkt, door vergrijzing en krimp, maakt het noodzakelijk dat een ieder een essentiële bijdrage levert aan de arbeidsmarkt.

FAM! kiest hierbij de weg van maximale arbeidsparticipatie; immers maximale arbeidsparticipatie is de voorwaarde voor economische zelfstandigheid en leidt naar maatschappelijke participatie.

De vrouwenbeweging heeft zich decennia lang ingezet, allereerst om vrouwen achter het aanrecht vandaan te halen, vervolgens door te strijden voor de keuzevrijheid voor vrouwen om thuis voor het gezin te zorgen of een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Nu echter, vindt de discussie plaats over de keuzevrijheid aan de ene kant of de plicht tot maximale arbeidsparticipatie aan de andere kant. In deze discussie neemt FAM! het standpunt in dat vrouwen niet alleen het recht hebben op een gelijke positie in onze samenleving; vrouwen hebben echter ook de plicht om hun kennis, kwaliteiten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt ten dienste te stellen.

FAM! maakt zich sterk om beeldvorming te doorbreken en cultuurverandering te bewerkstelligen.

SOCIAAL-ECONOMISCHE BARRIÈRES

HET DOORBREKEN VAN SOCIAALECONOMISCHE BARRIÈRES

De economische ontwikkelingen, de recessie, heeft nadelige effecten op de maatschappelijke ontwikkelingen. Door werkeloosheid, inkomensachteruitgang, bezuinigingen op zorg en op sociale investeringen dreigen grote groepen vrouwen uit de boot te vallen. Armoede zal toenemen; dat geldt ook voor maatschappelijke problemen als eenzaamheid en huiselijk geweld. De leefbaarheid van wijken en krimpgebieden zal zwaar onder druk komen te staan.

FAM! vraagt de komende jaren aan alle partijen om hun verantwoordelijkheid te nemen bij het instellen en uitvoeren van maatregelen om de maximale arbeidsparticipatie te bevorderen. FAM! realiseert zich terdege dat mensen in een kwetsbare positie de aansluiting kunnen missen. Zij vindt het dan ook van belang dat deze mensen toegerust worden om maatschappelijk te participeren; zelfredzaamheid, het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid zijn daarin sleutelbegrippen

CONTACT
Ons bezoek- en postadres is:
Produktieweg 1
6045JC Roermond

Tel: 0475-332491
Mail: info@famnetwerk.nl

GEOPEND
Wij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Op woensdagen en ná 13.00 op de andere dagen, zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur.